Poradňa

PRE RODIČOV A ŠKOLÁKOV

Odborné poradenstvo a konzultácie pre rodičov detí

  • s poruchami učenia
  • pozornosti
  • správania, napr. zvládanie agresívnych prejavov v škole, doma, odmietanie chodenia do školy, škôlky, a iné.
  • demotivované dlhodobou školskou neúspešnosťou
  • Mimoškolská vzdelávacia činnosť, pre deti s poruchami učenia a pozornosti. Hľadanie najefektívnejšieho spôsobu učenia pri konkrétnych poruchách učenia a pozornosti.
  • Stimulačný program pre deti MŠ zameraný na rozvoj grafomotoriky, kreslenia, zrakového a sluchového vnímania, rozvoj predmatematických a matematických predstáv, tréning spolupráce hemisfér, rozvoj pozornosti a pamäte ,a sociálnych zručnosti.
  • Stimulačný program pre predškolákovzameraný na školskú zrelosť, sociálne zručnosti, emocionálnu zrelosť.
  • Odborné poradenstvo a konzultácie pre rodičov
  • Relaxačné aktivity, tréning koncentrácie pozornosti, tréning spolupráce hemisfér, prioritne pre deti s poruchami pozornosti a správania, ale aj pre bežné deti a dospelých

Odborné poradenstvo a pomoc pre žiakov s poruchami učenia, pozornosti, správania

Pre deti s poruchami učenia aktivity zamerané na hľadanie spôsobov, ktorými je dieťa schopné učiť sa v rámci svojich obmedzení, na stimuláciu jednotlivých oslabení, prácu s vnútornou motiváciou, sebavedomím, poznávaním svojich silných stránok, využívaním svojho potenciálu.

Pre deti s poruchami správania aktivity zamerané na prácu s emocionálnou inteligenciou, sebareguláciou správania, zvládanie agresívneho správania, porozumenie sebe samému, svojím motívom konania.

Pre deti demotivované dlhodobou školskou neúspešnosťou.

Rozvoj exekutívnych funkcií – funkcií zodpovedných za kontrolu správania a koordináciu kognitívnych (poznávacích) funkcií, (ako napr. plánovanie, organizovanie...)

Mgr. Marica Chamulová - socioterapeutka, sociálna pedagogička