Socioterapia

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života človeka. Zmobilizovať svoje vnútorné kapacity aby sa zmiernilo vnútorné napätie v sebe a v najbližších vzťahoch.

Prebieha formou terapeutického rozhovoru alebo za pomoci projektívnych terapeutických pomôcok ako karty a rodinná doska. Klient si sám zvolí spôsob terapie.

Pri problémoch

  • s úzkosťou, strachom
  • so závislosťou, poruchou príjmu potravy, sebapoškodzovaním
  • so správaním, šikanovaním, domácim násilím
  • vo vzťahoch, (komunikácia, nevera, rozchod, rozvod, agresívne správanie…)
  • pri úmrtí blízkej osoby
  • alebo akékoľvek iné problémy

Podpora reziliencie, získate a posilníte schopnosť, odolnosť vyrovnávať sa s prekážkami a nepriaznivými podmienkami. Zdokonalíte svoje copingové stratégie, racionálny vedomý spôsob zvládnutia a prekonania stresovej situácie, ktorá presahuje momentálne adaptačné schopnosti človeka. 


Arteterapia


Arteterapia je terapia umením – v mojom prípade kreslením, maľovaním a modelovaním z hliny. Slúži ako prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov, zviditeľnenie skrytých, potlačených strachov, úzkostí, udalostí, nespracovaných situácií.

Tvorivé aktivity neverbálneho charakteru sú vhodné pri liečení negatívnych spomienok a traumy, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch, sú potlačené a takto sa ľahšie dostávajú na povrch a do vedomia človeka.

Relaxačné kreslenie s prvkami arteterapie. 

Pre všetky vekové kategórie.

Individuálna

Každý človek má schopnosť pomôcť sám sebe, len ju potrebuje v sebe objaviť. 

Budeme Vás sprevádzať spoznávaním samého seba tak, aby ste v sebe svoju silu k zmene našli a odkryli cestu k svojej sebaúcte a svojim hodnotám.

Ak rozmýšľate nad tým prečo nežijete podľa svojich predstáv, zotrvávate v práci, vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak sa zamýšľate nad tým prečo sa "toto" deje práve mne ...

Terapeutický rozhovor - porozmýšľajte nahlas, utrieďte si myšlienky.

Dotyková terapia akupresúrou - odblokovanie nahromadeného stresu.

Terapia kreslením s použitím neurografiky - vykresli sa z problémov.

Párová

Partnerstvo nás učí prijať zodpovednosť za svoj vlastný život.

Ak sa zamýšľate ako ďalej, ak nežijete podľa vašich predstáv, ak zotrvávate vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak si kladiete si otázku, prečo sa "toto" deje práve mne, prečo si navzájom nerozumieme, prečo sa nepočúvame, ako komunikujeme, čo mi zrkadlí môj partner ...

Príďte nahlas porozmýšľať, utriediť si myšlienky, porozumieť sami sebe a pohnúť sa ďalej.

Radi vás budeme sprevádzať pri spoznávaní seba a hľadaní odpovedí.


Rodinná

Rodina je miesto, kde ma milujú a som prijatý, aj keď som sám sebou.

Deti málokedy počúvajú, čo im rodičia hovoria, ale vždy ich pozorujú. Svojim správaním deťom dávate návod na život.

Doprajme si rodinu, v ktorej sa cítime milovaní, šťastní a slobodní.


Skupinová

Reťaz je taká silná ako je silný jej najslabší článok.

Skupinová terapia ponúka možnosti riešenia vyskytujúcich sa problémov rôzneho pôvodu v skupine. Forma a priebeh terapie závisí od zloženia a dynamiky skupiny.. 

Keď sú fungujúce sociálne vzťahy výkonnosť skupiny sa zvyšuje.

Spoznávaním silných a slabých stránok sa prehĺbi spolupatričnosť a vzájomnosť celého tímu.

Pre triedne, športové, pracovné a iné skupiny.

Cieľom je posunúť limity tímu ako celku.