HRAVÁ KOMUNIKÁCIA PRE DETI

Krúžok komunikácie pre deti 1. až 3. ročník ZŠ

Pre deti v tomto veku rodič prestáva byť nemennou autoritou a do života dieťaťa vstupujú vplyvy iných autorít. Deti túžia po naplnenom vzťahu v kamarátstvach, ale nemajú skúsenosť s takýmito vzťahmi. Schopnosť nadviazať stabilný kamarátsky vzťah sa dá naučiť a v tomto veku je ideálne začať.

* ako si nájsť kamarátov
* ako povedať druhým čo potrebujem
* ako pôsobí moje správanie na iných
* ako byť odolný voči šikane
* a mnohé iné
Formou hier a tvorivých aktivít ako kreslenie, koláž, maľovanie, modelovanie z hliny spoznávame sami seba a učíme sa ako funguje tento svet.

Do krúžku môžete prihlásiť aj predškolákov.

10,00 €

Termíny: jeden krát do mesiaca

krúžky sa konajú od septembra do júna počas školského roku

kontaktujte nás pre viac informácií

KOMUNIKÁCIA JE CESTOU K DOBRÝM VZŤAHOM

Skupinka 10 - 15 detí, ktoré v bezpečnom prostredí spoznávajú sami seba a zažívajú pocit prijatia.

Na krúžku sa rozprávame o prežívaní, o pocitoch, o tom ako odkomunikovať čo cítim, čo prežívam. Deti majú možnosť uvedomiť si svoju hodnotu, podporiť sebavedomie. Pomáhame pri rozvíjaní kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Rozprávame sa o tom, čo je zodpovednosť a preberanie zodpovednosti za seba.

Aktivita je vhodná pre všetky deti. Deti, ktoré radi a veľa komunikujú môžu byť inšpiráciou pre deti, ktoré komunikujú menej. 

na zlepšenie vzťahov a vzťahu k sebe samému.

 • Vzťahy so spolužiakmi
 • Vzťahy s rodičmi
 • Odolnosť voči šikanovaniu
 • Zvládanie hnevu
 • Práca so strachom, so smútkom
 • Ako mať rád sám seba
 • Prečo sa mi nepáči moje telo
 • Podpora sebavedomia
 • Komunikácia a počúvanie druhých
 • Sociálne siete a čas strávený na mobile
 • Znášanie kritikyRiešenie konfliktov
 • Podpora zdravého sebavedomia
 • Prvé vzťahy